Geschiedenis

De buurtvereniging is opgericht in 1986 op initiatief van 4 buurtbewoners uit de Lippestraat.

Al geruime tijd hiervoor werden er plannen gesmeed om dit te verwezenlijken, maar in 1986 begon het pas echt vorm aan te nemen. Er werd een enquete gehouden om de naam vast te stellen en uit vele namen werd de naam Kundesj Heem gekozen. Groot was de hilariteit toen bleek dat de inzender van de naam een van de initiatiefnemers was.
De volgende stap was dat de Lippestraat werd afgezet, een tent opgezet, een tap gehuurd en toen het eerste buurtfeest zijn aanvang had, was het buurtschap een feit.
Op 30 november 1986 was het dan zover. De eerste algemene ledenvergadering stond op het programma. Deze vergadering had maar zes agendapunten.

1. Opening
2. Bespreken en goedkeuren v.d. statuten
3. Bespreken en goedkeuren v.h. Huish.Reglement
4. Benoeming bestuursleden
5. Rondvraag
6. Sluiting

In totaal kwamen hier een kleine 60 personen op af. Van tevoren dachten de initiatief nemers dat dit slechts hamerstukken zouden zijn. Niets was minder waar!

Tot in de kleine uurtjes werd er héél intenstief artikel na artikel behandeld. Maar mede dankzij de bewoners van het Lijndenplein hebben we nu statuten en een huishoudelijk reglement dat na meer dan 30 jaar nog steeds in onveranderde vorm hun geldigheid hebben.

Omdat de toestroom van leden vrij stabiel werd en wij aanvragen kregen van omliggende straten om ook lid te mogen worden van het Buurtschap besloten we begin 1987 om het buurtschap om te zetten naar een vereniging teneinde de juridische status van de vereniging een betere vorm te geven en onze statuten te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Doordat dit nogal veel voeten in de aarde had, werd de jaarlijks verplichte jaarvergadering even verschoven naar een later tijdstip, namelijk 13 november 1987.

Op deze vergadering waren 34 stemgerechtigde leden aanwezig en deze kozen unaniem en zonder voorbehoud voor de vereniging variant.
Om dit mogelijk te maken legde het zittende bestuur zijn functie neer en kon er een geheel nieuw bestuur gekozen worden. Onderstaand de eerste bestuursleden van de buurtvereniging Kundesj Heem:

Voorzitter : Henk Muijs
Secretaris : Wiel Meurs
Penningmeester : Gerard Timmermans
Sportcommissie : Ger Haenen
Technisch Beheer : Sjef Spierts
Bestuurslid : Jean Bosch
Bestuurslid : Jan Muris